Założenie pałacowo-ogrodowe Branickich w Białymstoku

Założenie pałacowo-ogrodowe Branickich w Białymstoku dzięki swoim walorom artystycznym i rozmachowi kompozycji zawdzięcza, nadaną mu w XVIII w., nazwę Polskiego Wersalu. Mimo późniejszych przekształceń, pozostało jednym z najpiękniejszych w Polsce założeń barokowych i jednym z najciekawszych dzieł barokowej sztuki ogrodowej. Na tle ówczesnych polskich rezydencji magnackich jest obiektem niezwykle oryginalnym, który odzwierciedla kulturę i obyczajowość polskiej magnaterii XVIII w. Dlatego też niepodjęcie próby odbudowy założenia po zniszczeniach II wojny światowej byłoby ogromną stratą dla historii i współczesnego układu urbanistycznego Białegostoku.

W wyniku zmian ustrojowych, w 1990 r., założenie ogrodowe otaczające pałac, wraz z jego zabudowaniami, stało się własnością Miasta Białystok. W roku 1996 r. podjęto decyzję o przywróceniu Ogrodowi Branickich barokowego „kostiumu”. Prace badawcze i studialne nad koncepcją rewaloryzacji prowadzone były, przez 10 lat, przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (ob. Narodowy Instytut Dziedzictwa) – instytucję wyspecjalizowaną w rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych. W efekcie tych prac okazało się, że białostocki ogród jest dobrze udokumentowany. Zachowane źródła archiwalne: ikonograficzne, kartograficzne oraz pisane, umożliwiają jego pełną i przekonującą restytucję.

W Ogrodzie Branickich, według wytycznych KOBiDZ-u, prowadzono równolegle niezbędne prace konserwatorskie przy ogrodzeniu i parawanie ogrodowym oraz w pałacu i jego oficynach. Odrestaurowano także Bramę Wielką oraz pawilony na przeddziedzińcu Pałacu Branickich. Prace te w całości sfinansowane zostały z budżetu miasta. Jedynie koszt konserwacji zespołu kamiennych rzeźb ogrodowych był dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007-2008).  

W lutym 2007 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przekazał władzom Białegostoku kompleksowe opracowanie naukowe pn. Ogród Branickich w Białymstoku. Koncepcja rewaloryzacji, autorstwa Doroty Sikory – architekta krajobrazu. Na podstawie tej dokumentacji do końca roku opracowano projekty techniczne pierwszego etapu prac rewaloryzacyjnych: dziedzińca wstępnego i salonu ogrodowego. Dwa lata później, na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku – Etap I” miasto uzyskało dofinansowanie, w wysokości ponad 9,750 mln zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Prace wykonawcze na terenie przeddziedzińca prowadzone były od lipca 2009 r. do sierpnia 2010 r., natomiast rewaloryzacja salonu trwała od czerwca 2010 r. do października 2011 r.

 

 

Projekt „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
www.rpowp.wrotapodlasia.pl